Polityka prywatności

 • §1DEFINICJE

  • 1.Administrator – BizSpace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000928117, NIP: 7011056597.

   • 2.Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

    • 3.Polityka – polityka prywatności.

     • 4.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

      • 5.Aplikacja – Aplikacja BizSpace wydawana przez Administratora dostępna pod adresem www.bizspace.pl.

       • 6.Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z usług udostępnionych przez Administratora w Serwisie.

        • 7.Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: www.bizspace.pl.

        • §2ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

         • 1.Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w związku z jego aktywnościami w Serwisie – zgodnie z zasadą legalności, celowości, ograniczonego przetwarzania, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności.

          • 2.Administrator zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

           • 3.Administrator na zasadach określonych w Polityce zbiera dane w zakresie niezbędnym dla umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług udostępnionych w Serwisie oraz w zakresie informacji o aktywnościach Użytkownika.

           • §3CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

            • 1.KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

             • 1)Administrator w ramach każdej wizyty Użytkownika w Serwisie, pobiera dane techniczne urządzenia końcowego Użytkownika takie jak m.in. adres IP, źródło wejścia na stronę, czas połączenia, URL, oraz typ i wersja przeglądarki.

              • 2)Administrator przetwarza ww. dane osobowe w celach:

               • a)związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

                • b)analitycznych i statystycznych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

                 • c)ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie praw Administratora.

                • 2.APLIKACJA

                 • 1)KORZYSTANIE Z APLIKACJI, W TYM REJESTRACJA KONTA W APLIKACJI

                  • a)Dla umożliwienia korzystania z Aplikacji, w tym na potrzeby rejestracji konta w Aplikacji, Użytkownik jest proszony przez Administratora o podanie danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane podmiotu, który reprezentuje.

                   • b)Ww. dane osobowe są przetwarzane w celu:

                    • obsługi konta w Aplikacji i świadczenia usług korzystania z Aplikacji – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

                     • analitycznych i statystycznych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

                      • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie praw Administratora.

                     • 2)KORZYSTANIE Z APLIKACJI PRZEZ INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

                      • a)Użytkownik może upoważnić do korzystania z usług dostępnych w Aplikacji inne osoby wewnątrz organizacji Użytkownika (na zasadach określonych w umowie o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem). W tym celu Użytkownik podaje Administratorowi imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby uprawnionej do korzystania z Aplikacji.

                       • b)W takim przypadku, podane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

                        • w celu realizacji umowy – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

                         • w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polegający na ochronie praw Administratora.

                        • 3)DANE OSOBOWE ZE ŹRÓDEŁ POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH – KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

                         • a)Administrator w ramach Aplikacji prezentuje dane osobowe pobrane ze źródeł publicznie dostępnych tj. z Krajowego Rejestru Sądowego.

                          • b)Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w szczególności stanowią je: imiona, nazwiska, data urodzenia, wiek, numer PESEL, płeć, informacje o funkcjach pełnionych przez osobę w podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli występuje: ilość i wartość posiadanych udziałów/akcji, oraz jeśli występuje: informacja o pozostawaniu w związku małżeńskim, informacja o zawarciu majątkowej umowy małżeńskiej oraz informacja o powstaniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

                           • c)Ww. dane osobowe Administrator przetwarza w celu ich udostępniania w Aplikacji wydawanej przez Administratora, dla umożliwienia dostarczenia klientom Administratora informacji gospodarczej w ramach usługi w Aplikacji z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest udostępnianie danych osobowych w Aplikacji wydawanej przez Administratora, dla umożliwienia dostarczenia informacji gospodarczej w ramach usługi w Aplikacji. W przypadku szczególnych kategorii danych osobowych przesłanką dopuszczalności ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. e) RODO.

                            • d)Profilowanie, o którym mowa w poprzednim punkcie, polega na:

                             • automatycznej analizie numeru PESEL, w celu uzyskania informacji o roku urodzenia osób, których dane są przetwarzane, co pozwala Administratorowi na wprowadzenie funkcjonalności wyświetlania roku urodzenia osób o tych samych imionach i nazwiskach (dla ich rozróżnienia od innych, tak samo nazywających się osób, występujących w Krajowym Rejestrze Sądowym);

                              • automatycznym łączeniu danych osobowych z danymi pobranymi z innych źródeł oraz na prezentowaniu powiązań i relacji.

                             • 4)DANE OSOBOWE ZE ŹRÓDEŁ POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH – CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

                              • a)Administrator w ramach Aplikacji prezentuje dane osobowe pobrane ze źródeł publicznie dostępnych tj. z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

                               • b)Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, w szczególności stanowią je: imiona, nazwiska, PESEL, data urodzenia, płeć, kraj obywatelstwa, kraj zamieszkania oraz uprawnienia związane z podmiotem, dla którego osoba jest beneficjentem.

                                • c)Ww. dane osobowe Administrator przetwarza w celu ich udostępniania w Aplikacji wydawanej przez Administratora dla umożliwienia dostarczenia klientom Administratora informacji gospodarczej w ramach usługi w Aplikacji z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest udostępnianie danych osobowych w Aplikacji wydawanej przez Administratora, dla umożliwienia dostarczenia informacji gospodarczej w ramach usługi w Aplikacji. W przypadku szczególnych kategorii danych osobowych przesłanką dopuszczalności ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. e) RODO.

                                 • d)Profilowanie, o którym mowa w poprzednim punkcie, polega na:

                                  • automatycznej analizie numeru PESEL, w celu uzyskania informacji o roku urodzenia osób, których dane są przetwarzane, co pozwala Administratorowi na wprowadzenie funkcjonalności wyświetlania roku urodzenia osób o tych samych imionach i nazwiskach (dla ich rozróżnienia od innych, tak samo nazywających się osób, występujących w Centralnym Rejestrze Beneficjentów);

                                   • automatycznym łączeniu danych osobowych z danymi pobranymi z innych źródeł oraz na prezentowaniu powiązań i relacji.

                                  • 5)DANE OSOBOWE ZE ŹRÓDEŁ POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH – DANE KONTAKTOWE ZE STRON INTERNETOWYCH PODMIOTÓW UJAWNIONYCH W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (dane kontaktowe dotyczące podmiotów ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym)

                                   • a)Administrator w ramach Aplikacji prezentuje dane kontaktowe pobrane ze źródeł publicznie dostępnych tj. ze stron internetowych podmiotów ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

                                    • b)Administrator może w takim przypadku przetwarzać dane osobowe. Kategoriami danych osobowych, które Administrator może przetwarzać są: numer telefonu lub/i adres e-mail.

                                     • c)Ww. dane osobowe Administrator przetwarza w celu ich udostępniania w Aplikacji prowadzonej przez Administratora na potrzeby świadczenia usługi dostarczania informacji gospodarczej, z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest udostępnianie danych osobowych w Aplikacji na potrzeby świadczenia usługi dostarczania informacji gospodarczej.

                                      • d)Profilowanie polega na automatycznym łączeniu danych osobowych z danymi pobranymi z innych rejestrów oraz na prezentowaniu powiązań i relacji.

                                    • §4KONTAKT Z ADMINISTRATOREM ZA POŚREDNICTWEM KORESPONDENCJI TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ

                                     • 1.W razie kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej – w sprawach niezwiązanych ze świadczeniem usług na rzecz osoby kontaktującej się z Administratorem – Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w tej korespondencji w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy stronami i rozwiązania sprawy będącej przedmiotem tej korespondencji.

                                      • 2.Administrator w takim przypadku przetwarza dane osobowe – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z działalnością Administratora.

                                      • §5NEWSLETTER

                                       • 1.Dla potrzeb otrzymywania newslettera Użytkownik jest proszony przez Administratora o podanie adresu e-mail.

                                        • 2.Ww. dane osobowe są przetwarzane w celu:

                                         • 1)realizowania zamówionej usługi przesyłania newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

                                          • 2)kierowania treści marketingowych w formie newslettera, z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kierowanie treści marketingowych w formie newslettera, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą.

                                          • 3.Profilowanie dotyczące wysyłania newslettera, polega na automatycznej analizie czynności podejmowanych przez Użytkownika w związku z otrzymanym newsletterem (np. otwieranie newslettera lub poszczególnych linków zawartych w jego treści) oraz odpowiednim reagowaniem na te czynności np. poprzez wysłanie przypomnienia.

                                          • §6FORMULARZ KONTAKTOWY

                                           • 1.Na potrzeby kontaktu z Administratorem – w sprawach związanych ze świadczeniem usług na rzecz osoby kontaktującej się z Administratorem – Użytkownik jest proszony przez Administratora o podanie następujących danych: nazwa firmy, NIP firmy, imię i nazwisko osoby kontaktującej się, numer telefonu, adres e-mail, województwo, oraz temat proponowanej rozmowy.

                                            • 2.Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane dla przyjęcia i obsługi sprawy, której kontakt dotyczy. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

                                             • 3.Ww. dane osobowe są przetwarzane w celu:

                                              • 1)kontaktu, w tym w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

                                               • 2)analitycznym i statystycznym Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

                                              • §7PREZENTACJA OFERTY DOTYCZĄCEJ APLIKACJI

                                               • 1.Dla potrzeb zamówienia i realizacji prezentacji oferty dotyczącej Aplikacji Użytkownik jest proszony przez Administratora o podanie adresu e-mail.

                                                • 2.Ww. dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia zamówienia i realizacji prezentacji oferty dotyczącej Aplikacji, na żądanie Użytkownika – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kierowanie do Użytkownika treści marketingowych w formie prezentacji Aplikacji, w związku z zamówieniem Użytkownika.

                                                • §8PLIKI COOKIES

                                                 • 1.Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zawierają zazwyczaj: nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

                                                  • 2.Administrator przy każdej wizycie Użytkownika w ramach Serwisu próbuje zapisać pliki cookies. Zapisane pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu:

                                                   • 1)dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz jej optymalizacji;

                                                    • 2)utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

                                                    • 3.Każdy Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

                                                     • 4.Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

                                                     • §9PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

                                                      • 1.Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz – na zasadach określonych przez RODO – prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

                                                       • 2.Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem RODO.    

                                                       • §10PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

                                                        • 1.Z uwagi na to, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez przepisy RODO Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

                                                         • 1)współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

                                                          • 2)stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

                                                           • 3)stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

                                                          • §11DANE KONTAKTOWE

                                                          • §12ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

                                                           • 1.W przypadku zmian stanu prawnego bądź faktycznego Polityka będzie aktualizowana.

                                                           • §13POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                            • 1.Polityka wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.