Regulamin

 • §1POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • 1.Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu bizspace.pl, w tym w szczególności:

   • 1)rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

    • 2)warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

     • 3)warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

      • 4)tryb postępowania reklamacyjnego.

      • 2.Właścicielem serwisu bizspace.pl jest Bizspace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

      • §2DEFINICJE

       • 1.Usługodawca – BizSpace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000928117, NIP: 7011056597.

        • 2.Aplikacja – Aplikacja BizSpace wydawana przez Bizspace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dostępna pod adresem https://bizspace.pl.

         • 3.Usługobiorca – każdy użytkownik (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) odwiedzający Serwis lub korzystający z usług udostępnionych przez Bizspace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Serwisie.

          • 4.Serwis – strona internetowa prowadzona przez Bizspace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem: https://bizspace.pl.

           • 5.Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

            • 6.Polityka Prywatności – polityka prywatności Bizspace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

             • 7.Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, stosownie do art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

             • §3RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA TYCH USŁUG

              • 1.DOSTĘP DO SERWISU

               • 1)Usługodawca w ramach Serwisu świadczy drogą elektroniczną bezpłatną usługę polegającą na umożliwieniu Usługobiorcy dostępu do Serwisu.

                • 2)Usługa dostępu do Serwisu polega na możliwości zapoznania się przez Usługobiorcę z informacjami zamieszczonymi w Serwisie przez Usługodawcę.

                 • 3)Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony, z chwilą skutecznego wejścia przez Usługobiorcę do Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

                  • 4)Umowa o świadczenie usług dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Usługobiorcę.

                   • 5)Usługobiorca w każdym czasie, bez podawania przyczyny, może rozwiązać umowę o świadczenie usług dostępu do Serwisu.

                   • 2.APLIKACJA BIZSPACE

                    • 1)Usługodawca w ramach Serwisu świadczy drogą elektroniczną odpłatną usługę polegającą na umożliwieniu korzystania z Aplikacji.

                     • 2)Usługa korzystania z Aplikacji służy do generowania przez Usługobiorcę leadów sprzedażowych na podstawie:

                      • a)powiązań pomiędzy klientami Usługobiorcy a innymi podmiotami gospodarczymi,

                       • b)wyszukiwań danych o podmiotach gospodarczych.

                       • 3)Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji jest możliwe pod warunkiem bezpośredniego zawarcia przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o korzystanie z Aplikacji (na warunkach indywidualnie uzgodnionych pomiędzy stronami).

                        • 4)Umowa o korzystanie z Aplikacji zostaje zawarta z chwilą podpisania umowy przez Usługodawcę i Usługobiorcę.

                         • 5)Umowa o korzystanie z Aplikacji zostaje rozwiązana na warunkach określonych w tej umowie.

                         • 3.NEWSLETTER

                          • 1)Usługodawca w ramach Serwisu świadczy drogą elektroniczną bezpłatną usługę polegającą na umożliwieniu Usługobiorcy otrzymywania newslettera Usługodawcy.

                           • 2)Usługa newslettera polega na możliwości otrzymywania przez Usługobiorcę zamówionych informacji na temat działalności Usługodawcy.

                            • 3)Umowa o świadczenie usług newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą skutecznego zapisu na newsletter przez Usługobiorcę, na warunkach określonych w Regulaminie.

                             • 4)Zapis na newsletter wymaga od Usługobiorcy podania adresu e-mail oraz przesłania go do Usługobiorcy poprzez użycie przycisku “ZAPISZ MNIE” za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://bizspace.pl.

                              • 5)Usługodawca zobowiązuje się w ramach usługi newslettera przesyłać na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail informacje na temat działalności Usługodawcy.

                               • 6)Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje rozwiązana z chwilą wycofania tej usługi przez Usługodawcę.

                                • 7)Usługobiorca w każdym czasie, bez podawania przyczyny, może rozwiązać umowę o świadczenie usług newslettera.

                                • 4.FORMULARZ KONTAKTOWY

                                 • 1)Usługodawca w ramach Serwisu świadczy drogą elektroniczną bezpłatną usługę polegającą na umożliwieniu Usługobiorcy skorzystania z formularza kontaktowego.

                                  • 2)Usługa formularza kontaktowego pozwala na kontakt Usługobiorcy z Usługodawcą w sprawach określonych zakresem tematycznym formularza, dostępnego pod adresem: https://bizspace.pl/kontakt.

                                   • 3)Umowa o świadczenie usługi formularza kontaktowego zostaje zawarta na czas określony (czas wykonania usługi), z chwilą skutecznego przesłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy prośby o kontakt za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://bizspace.pl/kontakt, na warunkach określonych w Regulaminie.

                                    • 4)Przesłanie prośby o kontakt do Usługodawcy za pośrednictwem formularza https://bizspace.pl/kontakt wymaga podania przez Usługobiorcę, co najmniej, adresu e-mail oraz użycia przycisku “WYŚLIJ WIADOMOŚĆ”.

                                     • 5)Usługodawca zobowiązuje się w ramach usługi formularza kontaktowego nawiązać kontakt z Usługobiorcą poprzez adres e-mail lub telefon wskazany przez Usługobiorcę.

                                      • 6)Umowa o świadczenie usługi formularza kontaktowego zostaje rozwiązana z chwilą wycofania tej usługi przez Usługodawcę lub z chwilą zrealizowania kontaktu przez Usługodawcę.

                                       • 7)Usługobiorca w każdym czasie, bez podawania przyczyny, może rozwiązać umowę o świadczenie usługi formularza kontaktowego.

                                       • 5.PREZENTACJA OFERTY DOTYCZĄCEJ APLIKACJI

                                        • 1)Usługodawca w ramach Serwisu świadczy drogą elektroniczną bezpłatną usługę polegającą na umożliwieniu Usługobiorcy zamówienia prezentacji oferty dotyczącej Aplikacji.

                                         • 2)Usługa prezentacji oferty dotyczącej Aplikacji pozwala Usługobiorcy na zamówienie u Usługodawcy prezentacji oferty Aplikacji za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://bizspace.pl/oferta.

                                          • 3)Umowa o świadczenie usługi prezentacji oferty Aplikacji zostaje zawarta na czas określony (czas wykonania usługi), z chwilą skutecznego zamówienia przez Usługobiorcę u Usługodawcy prezentacji oferty Aplikacji, za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://bizspace.pl/oferta, na warunkach określonych w Regulaminie.

                                           • 4)Zamówienie prezentacji Aplikacji za pośrednictwem formularza https://bizspace.pl/oferta wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail oraz użycia przycisku “ZAMÓW PREZENTACJĘ”.

                                            • 5)Usługodawca zobowiązuje się w ramach usługi prezentacji oferty Aplikacji nawiązać kontakt z Usługobiorcą, poprzez adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę, w celu przedstawienia zamówionych przez Usługobiorcę informacji handlowych na temat Aplikacji.

                                             • 6)Umowa o świadczenie usługi prezentacji oferty Aplikacji zostaje rozwiązana z chwilą wycofania tej usługi przez Usługodawcę lub z chwilą zrealizowania prezentacji oferty Aplikacji przez Usługodawcę.

                                              • 7)Usługobiorca w każdym czasie, bez podawania przyczyny, może rozwiązać umowę o świadczenie usługi prezentacji oferty Aplikacji.

                                             • §4WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

                                              • 1.Wymagania techniczne na potrzeby korzystania z Serwisu:

                                               • 1)połączenie z Internetem;

                                                • 2)przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę internetową;

                                                • 2.Usługobiorca, aby prawidłowo korzystać z usług Serwisu powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym poniższe wymogi:

                                                 • 1)włączona obsługa cookies i Java Script;

                                                  • 2)monitor o rozdzielczości minimum 1240 x 1024;

                                                   • 3)przeglądarka: Firefox, Opera, Chrome, Safari - w wersji co najmniej najnowszej lub wersji poprzedzającą najnowszą wersję oraz Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0.

                                                   • 3.W przypadku, gdy Usługobiorca nie spełnia warunków wskazanych w pkt 4.2, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu oraz zastrzega, że jakość świadczonych w Serwisie usług może ulec obniżeniu.

                                                    • 4.Usługobiorca jest zobowiązany do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu.

                                                     • 5.Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę z wykorzystaniem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

                                                      • 6.Zakazane jest podejmowanie przez Usługobiorcę działań z wykorzystaniem Serwisu lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu.

                                                      • §5TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

                                                       • 1.Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy reklamację w przypadku zastrzeżeń co do działania Serwisu.

                                                        • 2.Reklamacja może zostać zgłoszona przez Usługobiorcę: poprzez wysłanie wiadomości e-mail na na adres e-mail Usługodawcy: biuro@bizspace.pl lub w drodze tradycyjnej korespondecji wysłanej na adres siedziby Usługodawcy: ul. Nowogrodzka 25/37, 00-511 Warszawa.

                                                         • 3.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko/nazwę Usługobiorcy, opis problemu będącego przedmiotem reklamacji oraz dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Usługodawcę.

                                                          • 4.Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji oraz udzieli odpowiedzi używając danych kontaktowych podanych w reklamacji przez Usługobiorcę.

                                                           • 5.Usługobiorca będący Konsumentem, w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

                                                            • 6.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) został utworzony Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących konsumenckich postępowań polubownych. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej prowadzonej przez UOKIK https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

                                                            • §6PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

                                                             • 1.Dane osobowe Usługobiorców korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://bizspace.pl/polityka_prywatnosci.

                                                             • §7ZMIANY REGULAMINU

                                                              • 1.Usługodawca może zmienić jednostronnie Regulamin w zakresie treści, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z Usługobiorcą z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę w szczególności uznaje się:

                                                               • 1)konieczność dostosowania działalności Usługobiorcy do zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP.

                                                                • 2)konieczność dostosowania działalności Usługobiorcy do zmian w związku z wydaniem przez organy administracji publicznej aktów (decyzje, rekomendacje) powodujących obowiązek modyfikacji Regulaminu.

                                                                 • 3)wydanie orzecznictwa administracyjnego lub sądowego, z którego wynika, że postanowienia umowne Usługodawcy mogą być sprzeczne z prawem, w tym z prawem konsumentów; w takiej sytuacji zmiana treści Regulaminu jest możliwa, gdy będzie można obiektywnie stwierdzić, że wprowadzana zmiana, z perspektywy przeciętnego Usługobiorcy będącego Konsumentem, jest korzystna dla takiego Usługobiorcy.

                                                                  • 4)wprowadzenie przez Usługiodawcę nowych funkcjonalności w Serwisie lub wprowadzenie zmian w dotychczasowym zakresie funkcjonalności dostępnych w Serwisie – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności.

                                                                   • 5)wprowadzenie przez Usługodawcę zmian technologicznych w zakresie nowych lub istniejących systemów informatycznych.

                                                                   • 2.Usługodawca przedstawia Usługobiorcy informacje na temat zmian Regulaminu poprzez publikację w Serwisie informacji o:

                                                                    • 1)treści proponowanej zmiany Regulaminu,

                                                                     • 2)dacie wejścia zmiany Regulaminu w życie

                                                                      • 3)treści Regulaminu po zmianach (tekst jednolity)

                                                                       • 4)Zmiana Regulaminu nie obejmuje umów o świadczenie usług zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W zakresie takich umów stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu wyrażenia przez Usługobiorcę woli zawarcia takiej umowy o świadczenie usług.

                                                                      • §8DANE KONTAKTOWE

                                                                      • §9POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                                       • 1.W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

                                                                        • 2.Regulamin nie ogranicza uprawnień, które przysługują na podstawie prawa Konsumentom oraz osobom, co do których przepisy dotyczące konsumentów stosuje się na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do postanowień Regulaminu w zakresie powyższych uprawnień – zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

                                                                         • 3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.